Java程式輸出99乘法表

作者:楊杰翰

圖片來源暫無說明

Java程式輸出99乘法表

for ( int k = 0 ; k < 9 ; k += 3 )

{

  for ( int j = 1 ; j < 10 ; j++ )

  {

    for ( int i = 1 ; i < 3 ; i++ )

    {

        System.out.printf ( “%d * %d = %d \t” , i + k , j , j * ( i + k ) );

    }

    System.out.println();

  }

  System.out.println();

}

 

輸出內容如下:

 

1 * 1 = 1     2 * 1 = 2       3 * 1 = 3     
1 * 2 = 2     2 * 2 = 4       3 * 2 = 6     
1 * 3 = 3     2 * 3 = 6       3 * 3 = 9     
1 * 4 = 4     2 * 4 = 8       3 * 4 = 12     
1 * 5 = 5     2 * 5 = 10     3 * 5 = 15     
1 * 6 = 6     2 * 6 = 12     3 * 6 = 18     
1 * 7 = 7     2 * 7 = 14     3 * 7 = 21     
1 * 8 = 8     2 * 8 = 16     3 * 8 = 24     
1 * 9 = 9     2 * 9 = 18     3 * 9 = 27    

4 * 1 = 4       5 * 1 = 5       6 * 1 = 6     
4 * 2 = 8       5 * 2 = 10     6 * 2 = 12     
4 * 3 = 12     5 * 3 = 15     6 * 3 = 18     
4 * 4 = 16     5 * 4 = 20     6 * 4 = 24     
4 * 5 = 20     5 * 5 = 25     6 * 5 = 30     
4 * 6 = 24     5 * 6 = 30     6 * 6 = 36     
4 * 7 = 28     5 * 7 = 35     6 * 7 = 42     
4 * 8 = 32     5 * 8 = 40     6 * 8 = 48     
4 * 9 = 36     5 * 9 = 45     6 * 9 = 54    

7 * 1 = 7       8 * 1 = 8       9 * 1 = 9     
7 * 2 = 14     8 * 2 = 16     9 * 2 = 18     
7 * 3 = 21     8 * 3 = 24     9 * 3 = 27     
7 * 4 = 28     8 * 4 = 32     9 * 4 = 36     
7 * 5 = 35     8 * 5 = 40     9 * 5 = 45     
7 * 6 = 42     8 * 6 = 48     9 * 6 = 54     
7 * 7 = 49     8 * 7 = 56     9 * 7 = 63     
7 * 8 = 56     8 * 8 = 64     9 * 8 = 72     
7 * 9 = 63     8 * 9 = 72     9 * 9 = 81    

 

解說:

 

1.先了解99乘法表要呈現的格式。

 

2.程式輸出的方向,為由上到下,由左到右

 

3.先讓程式產生第一行出來

 

   for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++)
       System.out.printf( “%d * %d = %d \t”, i , 1 , i * 1 ) ;

   1 * 1 = 1     2 * 1 = 2     3 * 1 = 3

 

4.因為是乘到9才結束,所以再加一層廻圈,修改上方程式,讓 1乘到9完整列出

    for ( int j = 1 ; j < 10 ; j++ )
    {
        for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++ )
        {
           System.out.printf( “%d * %d = %d \t”, i  , j  , i * j ) ;
        }
    }

   1 * 1 = 1     2 * 1 = 2     3 * 1 = 31 * 2 = 2     2 * 2 = 4     3 * 2 = 61 * 3 = 3     2 * 3 = 6     3 * 3 = 91 * 4 = 4     2 * 4 = 8     3 * 4 = 12 ………

 

5.發現全擠在一行內,肉眼很難觀看,所以加上一個跳行。

    for ( int j = 1 ; j < 10 ; j++ )
    {
        for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++ )
        {
           System.out.printf( “%d * %d = %d \t”, i  , j  , i * j ) ;
        }
        System.out.println();
    }

 

1 * 1 = 1     2 * 1 = 2       3 * 1 = 3     
1 * 2 = 2     2 * 2 = 4       3 * 2 = 6     
1 * 3 = 3     2 * 3 = 6       3 * 3 = 9     
1 * 4 = 4     2 * 4 = 8       3 * 4 = 12     
1 * 5 = 5     2 * 5 = 10     3 * 5 = 15     
1 * 6 = 6     2 * 6 = 12     3 * 6 = 18     
1 * 7 = 7     2 * 7 = 14     3 * 7 = 21     
1 * 8 = 8     2 * 8 = 16     3 * 8 = 24     
1 * 9 = 9     2 * 9 = 18     3 * 9 = 27  

 

6.把剩下的4~9補齊,所以再加一層迴圈,但因一次跑3個數值,所以最外層迴圈一次要加3。

for ( k = 0 ; k < 10 ; k+=3 )

{

    for ( int j = 1 ; j < 10 ; j++ )
    {
        for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++ )
        {
           System.out.printf( “%d * %d = %d \t”, i+k  , j  , ( i+k ) * j ) ;
        }
        System.out.println();
    }

    System.out.println();

}

 

7.完成。

瀏覽數 : 1144

百科問與答

  • (600字以內)
留言身份 :